"बीरबल ची खिचडी" | TBSPlanet Comics
was successfully added to your cart.

“बीरबल ची खिचडी”

(1)

हिवाळ्याचे दिवस होते| सगळे तलाव थंडी ने गारठले होते|

 

(2)

दरबारात अकबर बीरबल ला विचारतो, “मला एक गोष्ट सांग बिरबल! माणूस पैश्यासाठी
काही पण करू शकतो का?” बीरबल म्हणतो, “हो, महाराज!” मग अकबर बीरबल ला हे
सिध्द करायला सांगतो|

 

(3)

दुसर्या दिवशी बीरबल एका गरीब ब्राह्मणाला दरबारात घेऊन येतो| तो ब्राह्मण निर्धन
आणि उपाशी अस्तो| बीरबल राजा ला म्हणतो की हा ब्राह्मण पैश्यासाठी काही पण
करायला तयार आहे|

 

(4)

राजा त्या ब्राह्मणाला म्हणतो की जर तूला पैसे हवे अस्तील तर तू रात्रभर ह्या तलावात
निर्वस्त्र उभं राहून दाखव| बिचार्या ब्राह्मणा कडे काहीच पर्याय न्हवता|

 

(5)

रात्रभर तो ब्राह्मण थंड तलावात कापत उभा होता|

 

(6)

दुसर्या दिवशी तो ब्राह्मण आपलं प्रतिफळ घ्यायला दरबारात गेला| अकबर नी त्याला
विचारल, “येवढ्या थंडीत तू रात्रभर कसा उभा राहू शकला?” ब्राह्मण म्हणाला, “मी एक
किलोमीटरच्या एका अंधुक प्रकाशाच्या मदतीने इतक्या थंडीत उभा राहू शकलो|”

 

(7)

अकबर नी त्याला म्हंटल की तो त्या प्रकाशा पासून मिळणाऱ्या उष्णते मुळे इतक्या
थंडीत उभं राहू शकला| हे एक फसवणूक आहे आणि म्हणून प्रतिफळ द्यायला नाकारलं|
ब्राह्मण आणि बीरबल दोघही राजाला सम्जौ शकले नाही|

 

(8)

दुसर्या दिवशी पासून बीरबल नी दरबारात येणं बंद केलं आणि राजाला संदेश पाठवला की
तो दरबारात तेव्हाच येईल जेव्हा त्याची खिचडी शिजून जाईल|

 

(9)

पाच दिवस हून जातात पण बीरबल काही येत नाही| म्हणून राजा स्वताः त्याचा घरी
जातो आणि पाहतो की बिरबल एक मीटरचा दुरी वर आग पेटवून खिचडी शिजवतो आहे|
अकबरनी त्याला विचारलं, “आगेच्या एक मीटर दूर ठेऊन खिचडी कशी शिजू शकते?”

 

(10)

बीरबल म्हणतो, “हे महाराज! जर एका माणसाला एक किलोमीटरचा अंतरा वरून उष्णता
मिळू शकते तर फक्त एक मीटरचा दुरी वरून खिचडी पण शिजू शकते|”

 

(11)

राजाला आपली चूक समझली. त्यानी त्या गरीब ब्राह्मणाला आपल्या दरबारात बोलावलं
आणि त्याला २००० सोन्याचे नाणे बक्षीस दिले|

 

www.facebook.com/TBSPlanet

More FREE COMICS

Shop More Comics

Leave a Reply